HS LABORI  PAARL - DINAMIESE, MEERSTROMIGE SKOOL

Dinamiese Meerstromige Skool in die Paarl

 

Nuwe Aansoeke

SLUIT AAN BY DIE LABORI-FAMILIE.

LET WEL!

Aansoeke open op 15 Februarie 2019 en sluit op 15 Maart 2019.

TOELATINGSVORM VIR 2020
Gebruik die onderstaande vorm vir aansoeke vir 2020.
Toelatingsvorm.pdf (350.39KB)
TOELATINGSVORM VIR 2020
Gebruik die onderstaande vorm vir aansoeke vir 2020.
Toelatingsvorm.pdf (350.39KB)
Inligting vir nuwe aansoeke
Inligtingsbrosjure vir nuwe ouers en aansoekers - laai hier af. benodig 'n PDF leser.
Labori Inligtingsbrosjure - 2017.pdf (276.33KB)
Inligting vir nuwe aansoeke
Inligtingsbrosjure vir nuwe ouers en aansoekers - laai hier af. benodig 'n PDF leser.
Labori Inligtingsbrosjure - 2017.pdf (276.33KB)

 

Gedragskode
GEDRAGSKODE 10 JUNIE 2016.pdf (130.63KB)
Gedragskode
GEDRAGSKODE 10 JUNIE 2016.pdf (130.63KB)

BETALINGS\ BANKBESONDERHEDE 

Weens veiligheids en sekuriteitsredes word die skool se bankbesonderhede nie hier geplaas nie.
Vir betaling kan bankbesonderhede vanaf ons finasiële beampte verkry word.
Rig ASB u versoek hieronder
.
DIT IS BAIE BELANGRIK DAT U DIE AANSOEKNOMMER  VIR  VERDERE KONTROLE OOK VERSKAF.
 

ONS TOELATINGSBELEID

KRITERIA EN RIGLYNE

  

Labori is 'n leerskool vir ingenieurs - en rekenaaropleiding, waar die onderrig in Afrikaans geskied. Die hoofkriteria by toelating is gevolglik Afrikaansesprekende leerders wat beoog, en nadat hulle getoets is, sou kwalifiseer om die TEGNOLOGIESE studierighting te volg vanaf Graad 10. ( Die toetsing vind plaas voor toelating in graad 8 ten einde te verhoed dat 'n leerder na graad 9 na 'n ander skool moet gaan.

Verder beskik Labori oor sowel 'n seuns - as 'n meisiekoshuis en kry leerders wat om koshuisverblyf aansoek doen voorkeur by toelating ten einde beide koshuise ekonomies te regverdig.

Aangesien Labori een van die min hoërskole in Sentraal Paarl is wat seuns sowel as dogters as leerders het, word voorkeur gegee aan dogters as dit by toelating vir die gewone studierigting kom.Dit is vanweë die feit dat dit hoofsaaklik seuns is wat om toelating tot die tegnologiese studierigting aansoek doen en dogtersgetalle vir die aanbieding van 'n gebalanseerde buitemuurse program noodsaaklik is.

Daar is geen registrasiefooi of deposito wat betaalbaar is by toelating nie en die skoolfonds, soos deur die Beheerligaam bepaal, is 'n allesomvattende bedrag en sluit gevolglik handboeke, vervoerkostes in die geval van uitstappies en wedstryde en die eerste uitreiking jaarliks van noodsaaklike skryfboeke, in.

Die vermoë om die voorgeskrewe skoolfonds te betaal, is nie 'n kriteria vir toelating nie. Verligting vir die betaling van skoolfonds kan voor 'n aansoek gedoen word en die regte prosedure moet in die verband gevolg word. Stawende bewyse moet ook voorgelê word.

ANDER VEREISTES

 Slegs leerders, wat na oordeel van die skoolhoof, in die normale gang van onderwys baat sal vind by inskrywing as leerder van hiedie skool, sal vir inskrywing oorweeg word.
Die volgende moet verskaf word:

  • Voorlegging van immunisasie sertifikate
  • Identiteitsbewys/ of geboortesertifikaat
  • Jongste rapport
  • Portefuljewerk van vorige skool indien van toepassing.

Alle voornemende leerders moet bereid wees om Afrikaans as onderrigmedium te aanvaar.

Alle voornemende leerders moet onderneem om bestaande tradisies van die skool te handhaaf.

Ouers moet onderneem om alle VERPLIGTE onderriggelde en koshuisgeld soos deur die Beheerliggaam bepaal, stiptelik te betaal volgens die betaalwyse wat u verkies soos uiteengesit in die  Aansoek om Toelating.

Die skool se leerders en ouergemeenskap mag nie die skool vir enige partypolitieke of buite-parlementêre politieke organisasie, massa-optrede of drukgroep gebruik nie.

Leerders sal slegs ingeskryf word indien hul ouderdom nie die aanvaarde ouderdom met 2 jaar oorskry nie.

 Ouers en leerders moet die skoolkurrikulum aanvaar (eksamenvakke, nie-eksamenvakke, kulturele- en sportbedrywighede).

WAAROM HOËRSKOOL LABORI VIR JÓÚ BELANGRIK IS!

As ‘n unieke meerstromige skool bied Labori drie studierigtings aanbied, te wete:
 

Ø  Tegnologie (Ingenieurs- en rekenaarvakke) 

Ø  Handel (Ekonomiese Wetenskappe)

Ø  Gewone (Akademies)

Om die rede is die skool uitstekend geposisioneer en toegerus met moderne onderwys- en opleidingsfasiliteite om leerders met ’n voorsprong vir die beroeps- en tegnologiese wêreld voor te berei. 

Leerders kan na skool aan ’n universiteit, technikon of kollege gaan studeer, maar is ook goed opgelei om dadelik te begin werk. 

Afhangende van ’n leerder se vakkeuse kan hy/sy haas enige beroep beoefen (meer inligting hieroor sal graag deur die skoolhoof verskaf word).